İstilik sistemini və kondisiyalaşdırma sistemləri üçün dövriyyə nasosları evin bütün künclərinə istiliyi çatdıraraq mayeni isitmə sistemində verilmiş sürətlə və temperaturla çatdırır. İşçi maye kimi istifadə oluna bilərlər: isti su, təmiz, partlayışa davamlı maye yağsız, bərk olmayan və ya uzunlifli qoşmasız mühitlər. Suyun nəql etməsi üçün müasir dövriyyə nasosları özündə səs-küyün aşağı səviyyəsini, təzyiqlərin fərqinin tənzimləməsinin inteqrasiya edilmiş sistemini, və artəq dərəcəli əlverişliliyi uyğunlaşdırır. İstilik sisteminin və ev suyunun qizdırılması sistemləri üçün dövriyyə nasosunun tətbiqi şəhərlərə yaxınlaşdırılmış şəraiti şəhərkənarı evdə yaşamalanı yaratmağa kömək edir. Dövriyyə nasosu suyun qızdırması üçün istifadə olunan yanacağ xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verir, həmçinin bütovlükdə bütün sistemin işin effektliliyinin artırılmasna imkan yaradır. İstilik sisteminin və kondisiyalaşdırmanın sistemləri üçün dövriyyə nasosları həmçinin quru və yaş rotorlarlu nasoslara ayrılır. Quru rotorlu istilik sisteminin və kondisiyalaşdırmanın sistemləri üçün dövriyyə nasosları piyliyə və ya sürüşən şalbanbaşı ilə döşənmiş sıxlaşdırmaya malik deyil, rotor vurulan mayeyə salınmışdır (o valın podşipnikinin yağlaması üçün, həmçinin motorun soyunması üçün istifadə olunur). Bu səbəbdən su giliz vasitəsilə daim dövr etməlidir, və yaş rotorlu nasosun valı bütün vaxt horizontal yerləşməlidir. O ki dövriyyə nasoslarının bütün fırlanan hissələri sudadır, hansı ki, vibrasiyaları yaxşı azaldır, belə nasosların işi son dərəcə kiçik səs səviyyəsiylə müşayiət olunur. Bu dövriyyə nasosları binaların istilik sisteminin fərdi sistemləri tərkibində işi üçün istifadə olunur. Quru və yaş rotorla dövriyyə nasoslarının arasında fərq ondadır ki, burada maye mühərrikə toxunmur, onlar suda olan bərk hissəciklərə daha az həssasdır. Buna görə də belə nasoslar suyun böyük həcmlərinin dövriyyəsinin təminatı, istilik sistemi üçündür. Bütün dövr nasoslarında valın germetikliyi sürüşən şalbanbaşı ilə döşənmiş sıxlaşdırmanın tətbiqi yolu ilə əldə edilir. Su üçün nasosların quru gedişi yolverilməzdir və şalbanbaşı ilə döşənmiş sıxlaşdırmanın sürtülən səthlərinin zədələnməsinə gətirir.

TOP